Veebikeskkonna ja teenuste kasutamise üldtingimused

Viimati uuendatud 24.02.2020

 

1.Mõeldes Tervisele OÜ veebikeskkonna lehekülgedel avaldatud materjalid (artiklid, fotod, blogipostitused, kommentaarid jne) on Autoriõiguse seaduse tähenduses autorikaitse objektiks, mille kopeerimine ja levitamine ilma Mõeldes Tervise OÜ kirjaliku nõusolekuta on üldjuhul keelatud. Kirjaliku nõusoleku saamiseks palume pöörduda peatükis 19. kontakt viisil.

2. Mõeldes Tervisele digitaalsete rakenduste kasutusõigus, teenuste ostmine ja tühistamine on sätestatud käesolevas tingimuste dokumendis, milles Mõeldes Tervisele jätab endale õiguse igal ajal antud tingimustesse parandusi teha või sõlmida kliendiga lisalepingu muudatuste tegemiseks. Nimetatud muudatused tehakse kättesaadavaks koos nimetatud rakenduste või teenustega ning hakkavad kehtima avaldamise hetkest

 

3. Üldtingimused

3.1 Üldtingimused kehtivad kõikidele Mõeldes Tervisele OÜ (edaspidi mainitud Mõeldes Tervisele) teenuste kasutajatele ja veebilehtede külastajatele.

3.2 Mõeldes Tervisele on õigus üldtingimusi muuta tulenevalt valdkonna sisulisest või tehnilisest arengust ning seaduste või õigusaktide muudatustest.

3.3 Üldtingimuste muudatus rakendub alates uuendatud tingimuste avalikustamisest Mõeldes Tervisele seotud veebilehel.

3.4 Kui Mõeldes Tervisele teenuse kasutajad või veebilehe külastajad ei ole nõus tingimuste muudatustega, on neil õigus lõpetada Mõeldes Tervisele teenuste kasutamine ühe (1) kuu jooksul alates tingimuste avalikustamisest. Kui kasutaja ei loobu teenuse kasutamisest ühe (1) kuu jooksul alates tingimuste jõustumisest, loetakse muudatused jõustunuks ning kasutaja muudatustega nõustunuks.

4. Digitaalsete rakenduste, teenuste ja sisu kättesaadavus

4.1. Mõeldes Tervisele jätab endale õiguse igal ajal peatada oma rakenduste, teenuste või sisu kättesaadavuse tehnilistel või muudel põhjustel teavitamata sellest eelnevalt kasutajaid. Sellest tulenevalt pole Mõeldes Tervisel mingil moel vastutav nimetatud häiretest tingitud ebameeldivuste või kahjude eest. Nimetatud häired ei anna alust rakenduste või teenuste eest teostatud tasude tagastamiseks, hinnaalandusteks või muudeks rahalisteks kompensatsioonideks.

4.2. Mõeldes Tervisel ei ole vastutav ajutiste või püsivate kahjustuste või talitlushäirete eest, mis võivad tekkida või esineda Mõeldes Tervisel digitaalsete rakenduste kasutamisest. Samuti ei vastuta Mõeldes Tervisele digitaalsete rakendustega või teenustega levida võivate viiruste või pahavara eest, kuid Mõeldes Tervisele teeb omalt poolt kõik selleks, et viia potentsiaalne oht miinimumini.

5. Isikuandmete töötamise üldpõhimõtted

5.1 Kui Te ei nõustu Mõeldes Tervisele OÜ Isikuandmete Töötlemise Üldpõhimõtetega, ei ole Veebileht ega Teenused mõeldud Teile ning Te peate hoiduma Veebilehtede külastamisest ning Teenuste kasutamisest.

5.2 Põhimõtetes kasutatavad mõisted

5.2.1. Mõeldes Tervisele töötleb Kasutaja Isikuandmeid GDPR-i mõttes vastutava töötlejana vastavalt käesolevatele Põhimõtetele;

5.2.2. GDPR – Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (General Data Protection Regulation);

5.2.3. Isikuandmed – igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta;

5.2.4. Kasutaja – füüsiline isik, kes külastab Veebilehte või kasutab Teenuseid;

5.2.5 Teenus – kõik teenused ja funktsionaalsused, mis on Mõeldes Tervise poolt kättesaadavaks tehtud nii digitaalselt kui füüsilistel konsultatsioonidel.

5.2.6 Töötlemine – igasugune Isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud toiming või toimingute kogum, sh kogumine ja edastamine;

5.2.7. Veebileht – www.moeldestervisele.ee ja kõik sellega seotud alam domeenid.

 

6.Isikuandmed ja nende kogumise viisid

6.1. Mõeldes Tervisele kogub Isikuandmeid Teenuste broneerimisel, osutamisel ja muul moel Kasutaja poolt Veebilehe või teenuste kasutamisel järgmiselt:

6.1.1 Kasutaja edastab ise Mõeldes Tervisele oma Isikuandmeid (näiteks sisestab oma nime, kontaktandmed, postitab kommentaari, kasutab erinevaid Veebilehe funktsionaalsuseid ja Teenuseid või osaleb konsultatsioonidel ja töötubades);

6.1.2 Mõeldes Tervisele kogub ise andmeid Kasutaja käitumise ja tegevuse kohta Teenuste ja Veebilehe kasutamisel läbi analüüsiva tarkvara Goolge Analytics. Antud tarkvara aitab mõista populaarsemaid toiminguid kodulehel ning jälgida üleüldist külastatavust, mis annab võimaluse kodulehte kohandada kasutajasõbralikumaks ja Kasutajale atraktiivsemaks.

6.1.3. Mõeldes Tervisele võib salvestada nii enda asukoha ruumides kui sidevahendite (e-posti, telefoni vm) teel antud teateid ja korraldusi, samuti teavet ja muid toimingud ning vajadusel kasutada neid salvestisi korralduste või muude toimingute tõendamiseks.

6.2. Mõeldes Tervisele võib töödelda järgnevaid Isikuandmeid:

 • identifitseerimisandmed (nimi, vanus, address, telefoninumber);
 • kontaktandmed (telefon, e-post);
 • haiguslugu
 • IP aadresside ja Küpsiste (inglise keeles Cookie) andmed.kontaktandmed (telefon, e-post);

7. Isikuandmete Töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus

7.1. Mõeldes Tervisele töötleb Kasutaja Isikuandmeid järgmistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel:

7.1.1. Kasutajaga sõlmitava või sõlmitud Lepingu sõlmimiseks, täitmiseks, abistamiseks ja nõustamiseks. Nt Arvete või Teenust puudutavate teadete edastamiseks;

7.1.2. Kasutaja antud nõusoleku alusel, hõlmates järgnevat:

7.1.2.1 Mõeldes Tervisele hinnangul Kasutajale huvipakkuva reklaami kuvamine, kui Kasutaja on nõustunud vastavate küpsiste paigaldamisega tema veebilehitsejasse;

7.1.2.2 Kasutajale uudiskirja saatmine, kui Kasutaja on sellel eesmärgil Mõeldes Tervisele edastanud oma e-posti aadressi;

7.1.3. Mõeldes Tervisele õigustatud huvi alusel,

7.1.3.1 Kasutajaga ühenduse võtmiseks otseturunduslikel eesmärkidel. Seda juhul, kui Kliendiga on varem sõlmitud Leping või talle osutatud Teenuse alusel on võimalik eeldada, et Kasutaja on vastavast pakkumisest huvitatud ning Kasutaja ei ole väljendanud rahulolematust või esitanud vastuväiteid selliste teadete saamiseks.

7.1.3.2 Kasutajaga sõlmitud Lepingu täitmise tagamiseks, sealhulgas Lepingu või õigusaktide rikkumiste tuvastamiseks Kasutaja poolt ja selle tõendamiseks (näiteks Kasutaja vastu nõuete esitamiseks). Olukorras, kus Kasutaja on Lepingut või õigusakte rikkunud, ei kaalu Kasutaja huvid ega õigused Mõeldes Tervisele õigustatud huvi üles;

7.1.3.3 Veebilehe külastatavuse, Teenuste kasutamise statistika ja muu mitte-personaliseeritud tehnilise informatsiooni kogumiseks Veebilehe kasutamise kohta eesmärgiga täiendada Veebilehte ja Teenuseid.

7.1.4. Mõeldes Tervisele seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks, nt

7.1.4.1 seadusest tulenev kohustus säilitada raamatupidamisdokumente;

7.1.4.2 seadusest tulenev kohustus edastada pädevatele asutustele vastavate seaduslike taotluste alusel Kasutajate isikuandmeid;

7.1.4.3 Mõeldes Tervisele seadusest tulenev kohustus vastata Kasutaja esitatud päringule või korraldusele.

7.2. Kasutaja Isikuandmeid võidakse töödelda ka juhul, kui see on konkreetsel juhul vajalik Mõeldes Tervisele või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles Kasutaja huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, samuti juhul, kui see on vajalik Kasutaja või mõne muu füüsilise isiku eluliste huvide kaitsmiseks.

7.3. Kui Isikuandmete Töötlemine põhineb Mõeldes Tervisele õigustatud huvil, on Kasutajal õigus esitada igal ajal sellele vastuväiteid.

7.4 Kasutaja delikaatseid terviseandmeid ei jagata kolmandate osapooltele, v.a juhtudel kui Kasutaja on andnud kirjaliku nõusoleku arsti või muu kolmanda osapoolega koostööks.

 

8. Isikuandmete edastamine teenusepakkujatele (volitatud töötlejatele)

8.1. Mõeldes Tervisele kasutab Kasutaja Isikuandmete Töötlemisel teenusepakkujaid (GDPR-i mõttes volitatud töötlejaid). Hetkeseisuga selliseid teenusepakkujaid ei ole.

 

9. Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

9.1. Mõeldes Tervisele edastab Kasutaja Isikuandmeid kolmandatele isikutele ainult juhul, kui on selleks seadusest tulenevalt kohustatud või kui Kasutaja on andnud selleks oma nõusoleku.

9.2. Mõeldes Tervisele edastab Kasutaja Isikuandmeid järgmistele kolmandatele isikutele:

9.2.1 järelevalve-, uurimis- ja korrakaitseasutustele õigusaktides sätestatud alustel. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks Mõeldes Tervisele seadusjärgse kohustuse täitmine;

9.2.2 võlgade sissenõudmisega tegelevale isikule, kui Kasutajal on tekkinud Mõeldes Tervisele ees võlgnevused. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks Mõeldes Tervisele õigustatud huvi oma õigusi kaitsta. Olukorras, kus Kasutaja on Lepingut rikkunud või muul viisil Mõeldes Tervisele õigusi rikkunud, ei kaalu Kasutaja huvid ega õigused Mõeldes Tervisele õigustatud huvi üles

 

10. Isikuandmete säilitamine

10.1. Mõeldes Tervisele säilitab Kasutaja Isikuandmeid kuni see on vajalik nende kogumise eesmärgi täitmiseks, õiguste kaitsmiseks või kuni see on õigusaktide kohaselt nõutud.

 

11. Turvalisus

11.1. Mõeldes Tervisele ei vastuta selliste turvalisusnõuete rikkumiste eest, mis on tingitud Kasutaja enda tegevusest.

11.2 Mõeldes Tervisele võtab vajalikud organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnilised turvameetmed Kasutaja Isikuandmete turvalisuse tagamiseks, kuid ei saa võtta täielikku vastutust igal ajahetkel veebilehe rünnakute vastu.

 

12. Kasutaja õigused ja kohustused

12.1. Asjakohaste õigusaktidega (eelkõige GDPR-iga) reguleeritud ulatuses on Kasutajal õigus teostada Mõeldes Tervisele poolt Töödeldavate Isikuandmete suhtes järgnevaid õigusi:

 • taotleda juurdepääsu Kasutaja Isikuandmetele;
 • nõuda Isikuandmete parandamist;
 • nõuda Isikuandmete kustutamist;
 • esitada Isikuandmete töötlemise kohta kaebusi;
 • võtta Isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi, mis ei hõlma  loobumisele eelnenud nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

12.1.2. Kasutaja õiguste teostamiseks peab Kasutaja kontakteeruma punktis 19. kontakt viisil.

12.2. Mõeldes Tervisele on õigus nõuda Kasutaja isiku tuvastamiseks vajaliku täiendava teabe esitamist.

12.3. Mõeldes Tervisele vastab Kasutaja taotlusele 1 kuu jooksul ning teavitab Kasutajat, kas ja milliseid meetmeid on taotluse lahendamiseks rakendanud. Keeruka taotluse puhul pikendab Mõeldes Tervisele tähtaega 2 kuu võrra. 

12.4 Kasutaja võib nõuda Isikuandmete kustutamist ainult siis, kui esineb üks järgnevatest alustest:

 • Isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, millega seoses need on kogutud või muul viisil töödeldud;
 • Kasutaja võtab tagasi Isikuandmete Töötlemiseks antud nõusoleku 
 • Kasutaja esitab vastuväite Isikuandmete Töötlemise suhtes, mis põhineb Mõeldes Tervisele õigustatud huvil ja Töötlemiseks pole ülekaalukaid õiguspäraseid põhjuseid;
 • Kasutaja esitab vastuväite Isikuandmete Töötlemisele otseturunduse eesmärgil;
 • Isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult;
 • Isikuandmed tuleb kustutada selleks, et täita Mõeldes Tervisele seadusest tulenevat kohustust;
 • tegemist on alla 13-aastase lapse Isikuandmetega, mida töödeldakse nõusoleku alusel.

12.5. Kui Kasutaja nõuab Isikuandmete kustutamist, peab ta oma vastavas taotluses põhjendama, millise alusel ta seda nõuab. Mõeldes Tervisele ei ole kohustatud Isikuandmeid kustutama, kui selleks puudub alus või kui Isikuandmete Töötlemine on vajalik järgmistel põhjustel:

 • sõna- ja teabevabaduse õiguse teostamiseks;
 • Täitmaks Mõeldes Tervisele seadusest tulenevat kohustust;
 • koostada, esitada või kaitsta õigusnõudeid;

12.6. Kui Kasutaja Isikuandmete Töötlemine põhineb Kasutaja nõusolekul, on Kasutajal õigus Isikuandmete Töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta. 

12.7. Kui Kasutaja Isikuandmetega seoses peaks toimuma rikkumine ning see kujutab Mõeldes Tervisele hinnangul endast tõenäoliselt suurt ohtu Kasutaja õigustele ja vabadustele, teavitab Mõeldes Tervisele sellest Kasutajat kontaktandmetel või kontaktandmete puudumisel avalikult, kuid võimalikult delikaatselt.

12.8. Eesmärgiga hoida Kasutaja Isikuandmeid ajakohastena, on Kasutajal kohustus teavitada Mõeldes Tervisele oma Isikuandmete muutumisest.

 

13. Uudiskirjade tingimused

13.1. Mõeldes Tervisele uudiskirjaga liitumine on tasuta. Uudiskirjaga liitumiseks tuleb tellijal sisestada Veebilehel enda e-posti aadress ja nõustuda kasutustingimustega.

13.2. Uudiskiri on uudiskirja tellijale saadetud kord nädalas, kord kuus või harvemini saadetav e-kiri, mis sisaldab Mõeldes Tervisele seotud uudiseid.

13.3. Uudiskirjadega liitumisel annab uudiskirja Tellija Mõeldes Tervisele tagasivõetava nõusoleku kasutada oma elektroonilisi kontaktandmeid uudiskirjade edastamise eesmärgil.

13.4. Tellitud uudiskirjast saab loobuda igal ajal uudiskirja lõpus oleval lingil “Lahkun uudiskirjast“. Uudiskirjast loobumise korral eemaldatakse e-posti aadress nimistust, Mõeldes Tervisele andmebaasist ja uudiskirja edasi enam ei saadeta.

13.5. Kõikide teiste eelnevates punktidea mitte mainitud Uudiskirjade edastamisega seotud küsimuste korral võtta ühendust Punktis 19. kontakt viisil.

 

14. Küpsised

14.1. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis paigaldatakse kasutaja arvutisse veebilehtedelt, mida kasutaja külastab, kui kasutaja ei ole kõigi või osade küpsiste paigaldamist oma veebilehitseja sätetes keelanud. Küpsised võimaldavad ära tunda kasutaja seadme veebilehtede külastamisel.

14.2. Küpsised võib tulenevalt nende paigaldamise ajast jagada:

14.2.1 hädavajalikud küpsised – olulised veebilehtedel ringiliikumiseks, selle funktsioonide kasutamiseks ning kasutajate poolt valitud teenuste osutamiseks. Ilma nende küpsiste paigaldamiseta ei saa kasutajale veebilehte ja tema soovitud teenuseid osutada;

14.2.2 statistilised küpsised – koguvad informatsiooni selle kohta, kuidas kasutajad veebilehti kasutavad, näiteks milliseid veebilehti nad kõige sagedamini külastavad ja milliseid veateateid nad veebilehtedelt saavad. Kogutud informatsioon liidetakse ja anonümiseeritakse. Nende küpsiste eesmärgiks on parandada veebilehtede toimimist.

 

15. Küpsistega Nõusolek

15.1. Mõeldes Tervisele ei vaja Kasutajate nõusolekut hädavajalike küpsiste kasutamiseks, kuna ilma nendeta ei ole Veebilehe kasutamine võimalik. 

15.2 Veebilehte kasutades nõustub Kasutaja Kasutustingimustes mainitud küpsiste paigaldamise Kasutaja veebilehte kuvatava brauseri kaudu.

16. Küpsiste seadmete muutmine veebilehitsejas

16.1. Kasutaja võib igal ajahetkel hallata (sisse või välja) kõiki brauseris olevaid küpsiseid 

16.2 Täpsem informatsioon küpsiste haldamise kohta veebilehitsejas:

17. Teenuste kasutamise põhimõtted

17.1 Üldpõhimõtted

17.1.1 Klient – füüsiline või juriidiline isik, kes külastab Veebilehte või kasutab Teenuseid;

17.1.2 Arst – füüsiline isik, on spetsiifilise akadeemilise haridusega spetsialist (Eestis tervishoiutöötaja), kelle tegevus on suunatud tervise edendamisele ja taastamisele ning haiguste diagnoosimisele ja ravile. Arsti näol pole tegemist Mõeldes Tervisele töötajaga.

17.1.3 Toitumisterapeut – Mõeldes Tervisele töötaja. Toitumisterapeut töötab erinevate terviseprobleemidega ning annab nõu haiguste ennetamise ja haiguse kontrolli all hoidmisel.

17.1.4 Konsultatsioon – Punktis 17. on konsultatsioon üldine mõiste, mis hõlmab Mõeldes Tervisele järgnevaid teenuseid:

– Esmane konsultatsioon (k.a videosilla kõne kaudu)

– Järel konsultatsioon (k.a videosilla kõne kaudu)

– Üldine toidupäeviku hindamine (k.a videosilla kõne kaudu)

17.2 Mõeldes Tervisele toitumisterapeut ei diagnoosi ega ravi haiguseid või muid meditsiinilisi juhtumeid

17.2 Toitumisteraapia ei ole meditsiini või ravi asendus

17.3 Toitumisterapeudil on valmidus teha tihedat koostööd Arstiga, jälgimaks koos Kliendiga rangelt arsti poolt ette kirjeldatud punkte, andes järjepidevalt tagasisidet nii Kliendile kui ka Arstile.

17.4 Kliendil lausub kohustus teavitada oma perearsti terviseprobleemide korral.

17.5 Toitumisteraapia konsultatsioonidel osaldes annab Klient nõusoleku mitte jätta toitumisterapeudi teavitamata järgnevatest juhtumitest:

17.5.1 rohtude-, toidulisandite- või ravimtaimede tarvitamisest;

17.5.2 põetud haigustest;

17.5.3 haiguste diagnoosidest;

17.5.4 üleüldisest tervislikust seisundist;

17.5.5 üldisest meeleolutundest;

17.5.6 muudest asjaoludest, mis võivad olla vajalikud konsultatsioonil seatud eesmärkide täitmiseks;

17.6 Kliendil on kohustus teavitada konsultatsioonidel ka asjaoludest, mille seotust oma üldise tervisliku seisundi või eesmärgi lahendamisel pole ta kindel või puudub arusaam.

17.7 Kui Kliendil on toitumisterapeudi juhised konsultatsiooni ajal täielikult või osaliselt arusaamatud, lasub Kliendil kohustus toitumisterapeudile seda selgelt öelda, misjärel toitumisterapeud selgitab selgusetuks jäänud asjaolusid.

17.8 Kui Kliendil on toitumisterapeudi juhised peale konsultatsiooni täielikult või osaliselt arusaamatud, lasub Kliendil kohustus võtta ühendust toitumisterapeudiga punkt 19. kontakt viisil.

17.9 Klient peab jälgima toitumisterapeudi ettenähtud kava ning mitte tegema muudatusi, kui kokku pole lepitud eelnevalt teisiti.

17.10 Klient peab peale konsultatsiooni probleemide või arusaamatuste korral koheselt ühendust võtma toitumisterapeudiga punkt 19. kontakt viisil. Tõsisemate probleemide korral koheselt Kliendi perearstiga.

17.11 Toitumisterapeud üldjuhul ei salvesta konsultatsiooni,v.a kui Klient avaldab soovi või tekib vastav vajadus. Mõlemal juhul võetakse Kliendi kirjalik nõusolek.

17.12 Isikuandmete säilitamise tingimused konsultatsioonidel on kirjeldatud Punktis 10.

17.13 Klient tasub 50% konsultatsiooni hinnast ettemaksuna hiljemalt 24 tundi enne broneeritud konsultatsiooni.

17.14 Kliendil on võimalus tasuda täielikult, ehk 100% kogu konsultatsiooni maksumusest enne konsultatsioonile tulemist.

17.14 Kliendil on õigus tühistada broneeritud konsultatsioon 24 tundi enne konsultatsiooni, mis tagab ka ettemaksu tagastamise Mõeldes Tervisele poolt.

17.15 Kliendil on õigus muuta konsultatsiooni aega, 24 tundi enne konsultatsiooni, teavitades sellest koheselt Mõeldes Tervisele punktis 19. kontakt viisil. Antud tegevus tagab ettemaksu säilitamise.

17.15 Konsultatsioonile mitte ilmumisel või mitte tühistamisel vähem kui 24 tundi enne broneeritud konsultatsiooni aega, on Mõeldes Tervisele õigus jätta endale tasutud ettemaks täies ulatuses endale.

 

17.16 Konsultatsioonile ilmudes, või 7 päeva peale konsultatsiooni on Klient kohustatud tasuma ülejäänud konsultatsiooni summast, eeldusel, et Klient ei tasunud konsultatsiooni täismahus, vaid tasutud oli 50% kogu konsultatsiooni maksumusest ettemaksuna, enne konsultatsiooni toimumist.

 

18. Töötoad ja koolitused

18.1 Üldpõhimõtted

18.1.1 Klient – füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab Mõeldes Tervise poole pakutavaid Teenuseid.

18.1.2 Koolitaja – Mõeldes Tervisele töötaja, kes viib läbi töötuba või koolitust.

18.1.3 Töötuba – Koolitaja poolt juhitud üritus, mis keskendub eelkõige toidu valmistamisele ning hõlmab:

 • Täiskasvanute töötuba
 • Laste töötuba.

18.1.4 Koolitus – Koolitaja poolt juhitud presentatsioon kindlatel teemadel, mis sisaldab esitlust ettevõttes, üritusel, messil jne.

18.2 Enne planeeritud Töötuba sõlmitakse Kliendi ja Koolitaja vahel kirjalik leping, mida mõlemad osapooled on kohustatud vastavalt lepingu tingimustele täitma.

18.3 Enne planeeritud Koolitust sõlmitakse Kliendi ja Koolitaja vahel kirjalik leping, mida mõlemad osapooled on kohustatud vastavalt lepingu tingimustele täitma.

 

19. Kontaktandmed

19.1. Kokkulepe sõlmimiseks, konsultatsioonide broneerimiseks, tagasiside andmiseks, oma õiguste teostamiseks, nõusolekute tagasivõtmiseks, samuti täiendavate selgituste saamiseks võib Kasutaja pöörduda Mõeldes Tervisele poole Kontakt lehekülje kaudu.